Ochrana osobních údajů

Ctíme vaše právo na ochranu osobních údajů, proto sbíráme pouze informace sloužící konkrétním účelům. Služby poskytuje a správcem vašich osobních údajů je MUDr. Lucie Thomas Kučerová, Glinkova 291/6, 62300 Brno, IČ: 48859419 (dále jen „Správce”), a to ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”).
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům

b) Právo na opravu

c) Právo na výmaz

d) Právo na omezení zpracování údajů

e) Právo vznést námitku proti zpracování

f) Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

g) Právo na přenositelnost údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že správce kontaktujete na e‑mailové adrese kucerova@plasticka-chirurgie-brno.cz.

  • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o správcovo potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali.
  • Právo na opravu znamená, že správce kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  • Právo na přenositelnost údajů — máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy
  • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.

Kontaktní formulář:

V případě zanechání kontaktu v kontaktním formuláři uchováváme tyto údaje:

  • Jméno a příjmení, E‑mailová adresa, telefonní číslo, případné zdravotní údaje.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat k zajištění komunikace mezi vámi a Správcem, aby došlo k vyřízení vaší poptávky. V případě, že uvedete vaše zdravotní údaje, jedná se o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Zpracování této kategorie osobních údajů je dobrovolné, nicméně nutné za účelem doporučení nejvhodnější služby. Protože vyjadřujete zájem o služby správce, je jeho oprávněným nárokem vás pravidelně informovat o aktuální nabídce služeb formou newsletteru na uvedené e‑mailové adrese. K tomuto zpracování udělujete výslovný SOUHLAS potvrzením tlačítka pro „Souhlas se zpracováním osobních údajů”.
Správce, na základě jeho oprávněného zájmu, zpracovává e‑mailovou adresu po dobu 10 let od udělení vašeho souhlasu. Pokud si nepřejete dostávat aktuální informace o službách správce formou newsletteru, je toto možné odhlásit písemným sdělením na emailovou adresu

kucerova@plasticka-chirurgie-brno.cz.

Ostatní osobní údaje zpracováváme po dobu vzájemné komunikace o službách správce, nejdéle však 5 let. V případě realizace služby správce, osobní údaje zpracováváme minimálně po dobu 10 let, abychom naplnili požadavky platné legislativy České republiky.
Kdo údaje zpracovává:

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé softwaru/IT, správci systému a marketingové agentury, systémy a sociální sítě.